Privacybeleid

Sint Servatiusgilde Lieshout, gevestigd aan de Beemdkant 30 5737 RN LIESHOUT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.sintservatiusgilde.nl

Beemdkant 30;  5737 RB LIESHOUT

De eerste deken, de heer G.W.M. (Gerard) Verhoeven, is de Functionaris Gegevensbescherming van het Sint Servatiusgilde Lieshout. Hij is te bereiken via secretaris@sintservatiusgilde.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sint Servatiusgilde Lieshout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, deel neemt aan activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  Achternaam en voornamen;

 • Roepnaam;
 •  Geboortedatum;
 •  Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Paspoortnummer, identiteitskaartnummer en/of rijbewijsnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld vrijwilligersfunctie(s), in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;      Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@sintservatiusgilde.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sint Servatiusgilde Lieshout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of activiteiten uit te kunnen voeren/oefenen;
 • Het verzenden van onze circulaire;
 • Sint Servatiusgilde Lieshout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze schuttersactiviteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sint Servatiusgilde Lieshout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van Sint Servatiusgilde Lieshout) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sint Servatiusgilde Lieshout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sint Servatiusgilde Lieshout hanteert voor alle persoonsgegevens (met uitzondering van persoonsgegevens ten behoeve van historisch onderzoek en archiveringsdoeleinden in het algemeen belang) een maximale bewaartermijn welke gelijk is aan de fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar zoals bedoeld in artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sint Servatiusgilde Lieshout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sint Servatiusgilde Lieshout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sint Servatiusgilde Lieshout gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sint Servatiusgilde Lieshout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@sintservatiusgilde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sint Servatiusgilde Lieshout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sint Servatiusgilde Lieshout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle computers van Sint Servatiusgilde Lieshout zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt op iedere computer gebruik gemaakt van de op het besturingssysteem aanwezige protectiemiddelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@sintservatiusgilde.nl

Opgemaakt door de overheid van het Sint Servatiusgilde te Lieshout op dinsdag 2 oktober 2018.

Namens deze, Gerard Verhoeven, Eerste deken en aangewezen functionaris gegevensbescherming